MENU

 

Witamy na stronie Urzędu Gminy Hajnówka


 Strona główna

 


 Rok szkolny 2005/2006

 

 

 Publiczne Gimnazjum w Dubinach

Adres:
Dubiny ul. Główna 1 b

17-200 Hajnówka

Tel./fax (085) 682-46-31

e-mail: dubiny@ wp.pl

Dyrektor -mgr Tamara Krajnik

Organ prowadzący:  Urząd Gminy w Hajnówce
Organ prowadzący nadzór: Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Obsługa finansowa: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Gminie Hajnówka
Obwód szkoły: wszystkie miejscowości położone na terenie Gminy Hajnówka

Założenie  szkoły – 01.09.1999 r.

Nauczyciele: w  szkole  pracuje  17 nauczycieli, na 12 etatach

Dowożenie  uczniów  do  szkoły – do  gimnazjum  dowożeni  są  uczniowie  z  30 miejscowości  Gminy  Hajnówka .

Warunki  nauki:
-nauka  w  szkole  odbywa się  systemem  1-zmianowym  w  godz. 800-1430;

-uczniowie  uczą  się  w  nowoczesnych i dobrze wyposażonych  salach  lekcyjnych;
-szkoła  zapewnia  każdemu  uczniowi  warunki  niezbędne  do  jego  rozwoju  w  oparciu 
  o  zasady  solidarności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości,
-szkoła  umożliwia  zdobycie wiedzy  i  umiejętności  niezbędne  do  kontynuowania  nauki 
  w  szkołach  ponadgimnazjalnych,
- szkoła  posiada  wykwalifikowaną  kadrę  pedagogiczną,
- nasi  uczniowie  biorą  udział  w  konkursach  przedmiotowych  oraz  konkursach 
  organizowanych  przez  instytucje  współpracujące  ze  szkołą;
- uczniowie  mają   możliwość  uczenia  się  języków  obcych; angielskiego, niemieckiego
  i  rosyjskiego;
- szkoła  stwarza  możliwość  nauki  języka  mniejszości (języka  białoruskiego  i  warunki 
  do  podtrzymania  poczucia  tożsamości  narodowej;
- szkoła  prowadzi  edukację  i  profilaktykę  prozdrowotną  organizując  długofalowe  akcje,
   konkursy, wystawy;
- w ramach  edukacji  ekologicznej  szkoła  organizuje  akcje  proekologiczne;
- organizowane  wycieczki  ułatwiają  uczniom  poznanie  kraju  i  regionu;
- w  szkole  prężnie  działa   Samorząd  Uczniowski;
- nasi  uczniowie  specjalizują  się  w tenisie  stołowym, szachach  i  biegach  przełajowych;

- szkoła  wspomaga  uczniów  w  rozwoju  poprzez  prowadzenie  terapii  pedagogicznej;
- szkoła  prowadzi  współpracę  z  Gimnazjum  w  Prużanach,  uczniowie  biorą  udział 
  w  realizacji  projektów  polegających  na  współpracy   młodzieży  polskiej  i  białoruskiej 
  w  regionie  Puszczy  Białowieskiej;
- szkoła  organizuje  imprezy  integracyjne  dla  środowiska;
- szkoła  należy  do  Towarzystwa  Gimnazjów  Poszukujących  z  Małych  Miast  i  Wsi;

Baza szkoły - gimnazjum wraz ze szkołą podstawową mieści się w nowoczesnym budynku oddanym do użytku 01.09.2000 r. Szkoła posiada 6 klaso-pracowni, pracownię komputerową z dostępem do internetu, bibliotekę z czytelnią, przestronną aulą, gabinet lekarski i stomatologiczny oraz stołówkę i zaplecze kuchenne.

Rekrutacja -do klasy I gimnazjum przyjmowani są uczniowie z urzędu zamieszkali w obwodzie tej szkoły i na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły.

Język mniejszości narodowej - zainteresowanym uczniom szkoła organizuje nauczanie języka białoruskiego.

Języki obce: niemiecki, angielski  rosyjski.


 1. W roku szkolnym 2005/06
  w gimnazjum uczy się 111 uczniów w 5-ciu oddziałach.

 2. Uczniowie mają do wyboru język angielski lub język niemiecki, wszyscy uczą się dodatkowo języka rosyjskiego. Chętni uczą się języka białoruskiego.

Szkoła planuje:

 1. W tym roku gimnazjum będzie obchodzić 5-cio lecie nauki w nowym budynku szkoły. Na spotkanie z uczniami i nauczycielami zostanie z tej okazji zaproszony pierwszy rocznik  kończący gimnazjum.

 2. W szkole we wrześniu tradycyjnie odbędą się otrzęsiny dla klas pierwszych oraz wybory władz SU. Samorząd Uczniowski będzie miał możliwość samodzielnie przygotować takie imprezy z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Walentynki, Dzień Wiosny, pożegnanie klas trzecich.

 3. Już czwarty rok nasza szkoła będzie prowadzić współpracę z Gimnazjum w Prażanach na Białorusi. Uczniowie z Prużan zostaną zaproszeni do Polski a nasza młodzież wyjedzie do Prużan zwiedzając po drodze Grodno.

 4. W tym roku uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu „Klub Młodych Wynalazców” finansowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Zajęcia mają na celu rozwijać zainteresowania techniką i przedmiotami ścisłymi. Chętni uczniowie zostaną przeszkoleni w obsłudze kamery cyfrowej.

 5. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach z terapii pedagogicznej.

 6. Nasze gimnazjum przystąpiło do Programu Szkoła Marzeń.

 7. W ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki nasi uczniowie wezmą udział w Festiwalu Małych Form Teatralnych organizowanego przez Wojewódzką Komendą Policji i Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku. Uczniowie przygotują spektakl o charakterze profilaktycznym i wystąpią na scenie teatru. Na terenie szkoły w ramach realizacji wymienionego programu głównym zadaniem będzie walka z hałasem.

 8. Nasi uczniowie wezmą udział w zawodach sportowych zgodnie z Kalendarzem Imprez Sportowych”.

 9. Promując zdrowy styl życia zostanie zorganizowany pieszy i rowerowy rajd po puszczy.

 10. W celu przygotowania uczniów do egzaminu kończącego gimnazjum klasy pierwsze i drugie przystąpią do egzaminu próbnego pod koniec roku szkolnego. Uczniowie klas trzecich do egzaminu próbnego przystąpią w styczniu .

 11. Uczniowie potrzebujący pomocy mogą korzystać z bezpłatnych posiłków, nieodpłatnego udziału w wyjazdach do teatru, na lodowisko, na basen, pomocy w zakupie podręczników i innej.

 12. Pod koniec roku szkoła wraz z SP tradycyjnie  zorganizuje Festyn Rodzinny „Znajdź czas dla swojego dziecka”.


W roku szkolnym 2004/2005:
w gimnazjum kształciło się 138 uczniów w 6 oddziałach.


Rok szkolny 2003/2004
Ia Ib IIa IIb IIIa IIIb Razem
32   29 29 22 22 140