MENU

 

Witamy na stronie Urzędu Gminy Hajnówka


 Strona główna
 

 

 Zarządzenie Nr 191/10
Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 1 października 2010 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Załącznika do uchwały Nr XLIII/189/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi zarządza się co następuje: 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r. 

§ 2. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 22 października 2010 r. do dnia 4 listopada 2010 r. 

§ 3. Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r. zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy Hajnówka  www.gmina-hajnowka.pl w zakładce Urząd Gminy/Organie pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka. 

§ 4. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na "Formularzu zgłoszenia uwag i wniosków do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.", stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Wypełnione formularze należy składać w terminie określonym w § 2 w sekretariacie Urzędu Gminy Hajnówka, przesyłać drogą listowną na adres: Urząd Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka lub pocztą elektroniczna na adres e-mail: gmina@gmina-hajnowka.pl. 

§ 6. Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będę rozpatrywane. 

§ 7. Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Pełna treść zarządzenia wraz z formularzem w postaci pliku PDF