MENU

 

Witamy na stronie Urzędu Gminy Hajnówka


 Strona główna
 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

 Adres:
17-200 Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
tel. (085) 682-31-95
e-mail: gops@gmina-hajnowka.pl
 

 Kierownik: mgr Tamara Borowik

 Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku: od godz. 730 do godz. 1530

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną  w celu  realizacji zadań z zakresu  pomocy społecznej, które obejmują w szczególności:

  • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

  • pracę socjalną,

  • prowadzenie i rozwój  niezbędnej infrastruktury  socjalnej,

  • analizę i ocenę  zjawisk rodzących  zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

  • realizację  zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

  • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

Aktualne informacje o warunkach i sposobie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej można znaleźć klikając odnośnik ................węcej 

 


 

                              

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez Ośrodki Pomocy Społecznej”
realizuje w 2009r. projekt systemowy

POMAGAM SOBIE

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizacja Projektu od 1 czerwca 2009r. do 31 sierpnia 2009r.

 


W dniu  14 lipca  odbyło się  w restauracji  „Leśny Dworek”  spotkanie inauguracyjne  z okazji rozpoczęcia  realizacji  przez GOPS projektu  systemowego „ Pomagam  Sobie „ w ramach Europejskiego  Funduszu  Społecznego  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

W spotkaniu uczestniczyło 10 osób (6 osób bezrobotnych i 4 osoby nieaktywne zawodowo), zamieszkałe w gminie Hajnówka oraz pracownicy socjalni GOPS realizujący projekt. Koordynator projektu Tamara Borowik zapoznała uczestników spotkania z założeniami, celami i oczekiwanymi rezultatami związanymi z realizacją projektu. Został omówiony terminarz realizacji poszczególnych zadań projektu. Uczestnicy otrzymali notatniki, długopisy, torby, plecaki z logo projektu.

Następnie odbyły się warsztaty terapii psychologicznej, które przeprowadziła specjalista psycholog Pani Irena Małyszko. Celem warsztatów było uzdolnienie osoby potrzebującej pomocy do rozwiązania aktualnego problemu i ukierunkowanie jej na rozwój osobisty. Miały one także nauczyć refleksji nad sobą, nad własnym problemem oraz dostarczyć wiedzy na temat funkcjonowania rodziny, prawidłowych relacji między dziećmi a rodzicami. Prowadzone były w formie aktywnej: „burza mózgów”, „rundka”, praca w grupach, praca w parach, psychorysunek, odgrywanie scenek, wypowiedź pisemna.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce w dniu 21 lipca przeprowadził warsztaty poradnictwa zawodowego w ramach projektu systemowego „Pomagam Sobie” dofinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL). Warsztaty prowadziła doradca zawodowy Irena Wróblewska. Szkolenie w ilości 8 godzin miało na celu podniesienie poziomu wiedzy uczestników projektu  na temat własnych możliwości zawodowych i poruszania się na rynku pracy.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce  w dniach 20,22,24 lipca oraz 3,5,7,10,12,14,17,19 sierpnia przeprowadził kurs  „Wikliniarz” w ramach projektu  systemowego „Pomagam Sobie” dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny  Program Operacyjny Kapitał Ludzki  (PO KL). Kurs  został zrealizowany przez Ośrodek Kształcenia  Zawodowego w Hajnówce – 65 godzin. Kurs miał na celu umożliwienie zdobycia nowych kompetencji i podniesienia  poziomu umiejętności zawodowych wszystkich 10 uczestników projektu. Wiąże się  to z możliwością uzyskania zatrudnienia  na lokalnym rynku pracy.