MENU

 

Witamy na stronie Urzędu Gminy Hajnówka


 Strona główna

 Stypendia

 

 

 Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Gminie Hajnówka

Adres:
ul. A .Zina 1

17-200 Hajnówka
tel. (0-85) 682-25- 68
e-mail: boss_hajnowka@zetobi.com.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: od godziny 730 do 1530

 Kierownik - Halina Szymaniuk

 BOSS jest jednostką budżetową Gminy Hajnówka.

  Podstawą działania biura jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Gminy w Hajnówce. BOSS obejmuje swoją działalnością publiczne szkoły podstawowe i gimnazjum na terenie Gminy Hajnówka. BOSS powołany jest do obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej publicznych szkół podstawowych i gimnazjum a w szczególności do:

  • prowadzenia scentralizowanej obsługi finansowo - księgowej oraz naliczanie wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół oraz BOSS.

  • opracowywania projektów planów dochodów i wydatków budżetowych dla obsługiwanych szkół we współpracy z tymi placówkami,

  • sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo-budżetowej przez szkoły oraz prawidłowe gospodarowanie mieniem,

  • opracowywania zbiorczych projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz informacji w zakresie zadań oświaty i wychowania,

  • sporządzania sprawozdań i prowadzenia ewidencji w zakresie wydatków osobowych,

  • prowadzenia spraw administracyjno - gospodarczych i zaopatrzenia,

  • prowadzenia nadzoru nad prowadzonymi remontami oraz w realizacji zadań inwestycyjnych  obiektów szkolnych we współpracy z pracownikami Urzędu Gminy prowadzących sprawy budownictwa,

  • prowadzenia spraw kadrowych dyrektorów szkół i pracowników BOSS,

  • nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły,

  • organizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 4 km w przypadku uczniów klas V-VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum.