MENU

 

Witamy na stronie Urzędu Gminy Hajnówka


 Strona główna
 

 

                             STATUT Sołectwa

Rozdział I

Nazwa i obszar działania

§ 1

1.Wspólnotę sołectwa  stanowią jego mieszkańcy.
2.Nazwa sołectwa brzmi „Sołectwo np. Bielszczyzna, Borek itd.”

§ 2

1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi    sołectwami    tworzą wspólnotę samorządową gminy Hajnówka.
2.Teren działania sołectwa obejmuje miejscowość "SOŁECTWO".

§ 3 Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

 

Rozdział II

Kompetencje i zakres działania sołectwa.

§ 4 Do zakresu działania sołectwa należą następujące sprawy:

1) socjalno – bytowe, kulturalne, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku mieszkańców     sołectwa,
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania
3) wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach a w     szczególności:
     a) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa,
     b) przepisów prawa miejscowego,
     c) planów zagospodarowania przestrzennego gminy
     d) zmiany granic, połączenia lub zniesienia sołectwa.

  

Rozdział III

Zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

§ 5

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rada Gminy określając termin     ich przeprowadzenia.
3. Zebranie wiejskie do przeprowadzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie,     zwołuje Wójt Gminy określając miejsce, dzień i godzinę oraz wyznacza pracownika urzędu     do obsługi zebrania.
4. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady     Sołeckiej podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców co najmniej na 7 dni przed     datą zebrania.
5. Przewodniczącego zebrania wybiera zebranie wiejskie.
6. Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza odrębnie komisja skrutacyjna w liczbie     trzech osób wybrana  spośród uprawnionych i nie kandydujących uczestników zebrania     wiejskiego.
7. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
   1) zarejestrowanie zgłoszonych kandydatów,
   2) przygotowanie kart do głosowania,
   3) przeprowadzenie głosowania,
   4) ustalenie wyników głosowania,
   5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów i ich ogłoszenie.
8. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

§ 6

1. Wybory Sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się w głosowaniu tajnym,     bezpośrednim przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez stałych     mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybór Sołtysa, a następnie wybory Rady     Sołeckiej.

§ 7

1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują na kartach opatrzonych pieczęcią Rady     Gminy.
2. Po zgłoszeniu kandydatów na Sołtysa komisja skrutacyjna nanosi ich nazwiska i imiona na     karty w kolejności alfabetycznej.
3. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy pozostawiają na kartach do głosowania     nieskreślonego kandydata na Sołtysa, na którego głosują.
4. Nieważne są głosy w przypadku:
   1) skreślenia wszystkich kandydatów,
   2) dopisania kandydatów,
   3) pozostawienia więcej niż jednego kandydata.
5. Za wybranego uważa się tego kandydata, który otrzymał największą ilość głosów.

§ 8

1. Na zasadach określonych w § 7 dokonuje się wyboru członków Rady Sołeckiej.
2. Członkami Rady Sołeckiej zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.

§ 9

1. Do dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest     obecność co najmniej 20% stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie  na zebraniu wyborczym nie uczestniczy określona w ust.1     wymagana ilość uprawnionych do głosowania,  wybory przeprowadza się na     następnym zebraniu w tym  samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego terminu     zebrania, bez względu na liczbę  osób uczestniczących.
3. Uczestnicy zebrania wyborczego uprawnieni do głosowania są zobowiązani do podpisania     listy obecności.

§ 10

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa , Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla     wyboru nowego Sołtysa.
2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady     przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez Sołtysa.
3. Wybory, o których mowa wyżej, przeprowadza się na zasadach określonych w niniejszym     rozdziale.

§ 11 Organami sołectwa są:

1. Zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy.
2. Sołtys jako organ wykonawczy.
3. Rada Sołecka jako organ opiniodawczo - doradczy.

§12

1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie     działania sołectwa , a w szczególności:
   1) wybór i odwołanie organów sołectwa,
   2) ustalanie liczby członków rady sołeckiej,
   3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności rady sołeckiej,
   4) decydowanie o przeznaczeniu funduszy sołectwa,
   5) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami,
   6) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą do rady gminy we wszystkich sprawach        dotyczących społeczności lokalnej,
   7) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników i        innymi organizacjami prowadzącymi działalność na wsi /np. ochotnicze straże pożarne,        związki hodowców, zrzeszenia sportowe/
2. Zebranie wiejskie jest ważne bez względu na frekwencję, jeżeli zostało zwołane zgodnie     z niniejszym statutem z zachowaniem § 9 pkt 1 i 2.
3. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem:
   1) z własnej inicjatywy,
   2) na wniosek rady sołeckiej,
   3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim tj.        mieszkańców sołectwa zameldowanych lub stale zamieszkujących na obszarze        sołectwa, posiadających czynne prawo wyborcze.
   4) na wniosek Wójta Gminy.
4. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
5. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
6.Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podpisuje przewodniczący zebrania i    protokolant.

§ 13 Do kompetencji sołtysa należy w szczególności:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
2) podejmowanie działań mających istotne znaczenie dla mieszkańców sołectwa,
3) prowadzenie zarządu majątkiem sołectwa,
4) przewodniczenie radzie sołeckiej,
5) realizacja uchwał organów gminy dotyczących sołectwa,
6) uczestniczy w sesjach rady gminy / bez prawa głosu/
7) przewodniczenie obradom zebrania wiejskiego,
8) realizacja inkasa zobowiązań pieniężnych,
9) przygotowywanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach     należących do kompetencji sołectwa .

          § 14

1. Rada sołecka składa się od 3 do 5 członków.
2. Liczbę członków ustala zebranie wiejskie.
3. Przewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys.

 

§15 Zadaniem rady sołeckiej jest wspomaganie sołtysa w jego roli jako organu wykonawczego sołectwa, a w szczególności:
      1) współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
      2) podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków finansowych będących           w dyspozycji sołectwa,
      3) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

 

Rozdział IV

Zarząd mieniem sołectwa

§ 16

1. Rada Gminy odrębną uchwałą może przekazać sołectwu część mienia należącego do     gminy.
2. Sołectwo zarządza przyznanym mieniem komunalnym tylko w zakresie zwykłego zarządu
   1) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia,
   2) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym,
   3) może osiągać korzyści przez pobieranie dochodów w związku z wynajmowaniem lub        wydzierżawianiem obiektów będących mieniem sołectwa.
3.Sołectwo może ubiegać się o środki z budżetu gminy na swoją działalność statutową.

 

Rozdział V

Zakres i formy kontroli oraz nadzór nad działalnością sołectwa

§ 17

1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej i     Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy lub upoważniony przez niego pracownik urzędu mogą:
   1)żądać niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania sołectwa,
   2) żądać nadesłania podjętych uchwał przez Radę Sołecką,
   3) uczestniczyć w posiedzeniach organów sołectwa.
3. Bieżącą kontrolę działalności finansowo - ekonomicznej sprawuje skarbnik gminy i     przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi Gminy.
4. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich     obowiązków lub dopuścił się przestępstwa i wystąpić do zebrania wiejskiego o jego     odwołanie.

  

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 18

1. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane na podstawie uchwały Rady Gminy.
2. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiążąco Wójt Gminy.