MENU

 

Witamy na stronie Urzędu Gminy Hajnówka


 Strona główna
 

 

 Rada

 Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rada gminy rozpatruje rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie i miejscu podawana jest do wiadomości publicznej.
Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesję. Organizowanie pracy rady i zwoływanie obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę uchwały przechowuje się w urzędzie gminy, które ewidencjonuje się w rejestrze. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy.

  Przewodniczący Rady Gminy  Komarewski Wiesław Józef
   Wiceprzewodnicząca Biryłko Walentyna
  Wiceprzewodnicząca Kot Jarosław
 

Sacharczuk Grażyna
Skiepko Anatol
Bołtromiuk Olimpia
Sajewicz Walentyna
Sokołowski Stanisław
Janiuk Agnieszka
Osipiuk Włodzimierz
Grygoruk Wiktor
Dzikiewicz Helena
Gierasimiuk Aleksy
Żmieńko Mikołaj
Golonko Włodzimierz

 


 Komisje Rady

 Rada gminy może powoływać ze swojego grona stałe komisje do określonych zadań, określających przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
Pracami komisji kieruje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego, wybierani przez członków komisji.
Do zadań komisji stałych należy: występowanie z inicjatywa uchwałodawczą, przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał rady gminy, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę gminy lub inne komisje. Komisje stałe pracują zgodnie z planem pracy przedkładanym radzie gminy oraz składają jej sprawozdanie ze swej działalności w ciągu roku.
 


 Komisja Rewizyjna

zakres kompetencji:

 Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych i w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących.
Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje do rady gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Komisja wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez radę gminy. Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący. Przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji wybiera rada gminy.

Bołtromiuk Olimpia
Dzikiewicz Helena
Gierasimiuk Aleksy
Skiepko Anatol
 

KOMISJA ROLNICTWA, FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 

 Do zakresu działania Komisji należy opiniowanie problematyki dotyczącej w szczególności:

 1. projektów uchwał w sprawie budżetu gminy oraz sprawozdań z działalności finansowej gminy,

 2. projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych,

 3. projektów uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących w szczególności:

 4. określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gminnych oraz ich            wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,

 5. zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,

 6. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych       zaciąganych przez Wójta w roku Budżetowym,

 7. zobowiązań w zakresie podejmowanej  inwestycji i remontów o wartości       przekraczającej  granicę ustaloną  corocznie przez  radę gminy,

 8. drogownictwa,

 9. zaopatrzenia w wodę i kanalizację, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną,

 10. gminnych obiektów użyteczności publicznej i administracyjnych,

 11. rolnictwa na terenie gminy,

 12. uchwalania programów gospodarczych i promocji gminy,

 13. ochrony przeciwpożarowej,

 14. projektów uchwał w sprawie  przejęcia  zadań  z zakresu administracji rządowej,       powiatowej i wojewódzkiej na podstawie  porozumienia z organami tej administracji,

 15. projektów uchwał w sprawie współdziałania  z innymi gminami,

 16. współpracy ze społeczeństwem lokalnym i regionalnym innych państw,

 17. projektów uchwał w sprawach : herbu, nazw ulic,

 18. komunalnych zasobów mieszkaniowych,

 19. przestrzegania prawa i porządku publicznego,

 20. współpracy z radami sołeckimi,

 21. działalności gospodarczej i handlowej na terenie gminy,

 22. zagospodarowania przestrzennego gminy.

Biryłko Walentyna
Kot Jarosław
Osipiuk Włodzimierz
Sajewicz Walentyna
Sokołowski Stanisław
 

  KOMISJA OPIEKI SPOŁECZNEJ, KULTURY, OŚWIATY I OCHRONY    ŚRODOWISKA

   Do zakresu działania Komisji  Opieki Społecznej, Kultury, Oświaty i Ochrony Środowiska należy opiniowanie problematyki dotyczącej w szczególności:

 1. edukacji publicznej,

 2. kultury w tym biblioteki gminnej,

 3. ochrony dóbr kultury,

 4. kultury fizycznej, sportu i turystyki,

 5. ochrony zdrowia,

 6. pomocy społecznej i spraw socjalnych,

 7. funkcjonowania szkolnictwa na terenie gminy,

 8. utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów  komunalnych,

 9. ochrony środowiska i przyrody,

 10. patologii społecznej,

 11. wspierania i upowszechniania idei i samorządowej,

 12. projektu budżetu i sprawozdań z jego realizacji w zakresie spraw należących do  zakresu  działania komisji.

Golonko Włodzimierz
Grygoruk Wiktor
Janiuk Agnieszka
Sacharczuk Grażyna
Żmieńko Mikołaj
 

Pozostałe Komisje

 

Rada gminy ze swego grona może powołać doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.